Deklaracja

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Miejskie Przedszkole nr 10 w Puławach (ul. Franciszka Karpińskiego 8, 24-100 Puławy, tel: 81 458-6410 - Dyrektor, fax: 81 458-6412, email: mp10@um.pulawy.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedszkole nr 10 w Puławach.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Górska-Lenartowicz , e-mail: mp10@um.pulawy.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu +48 81 458 64 10. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona częściowo zgodna  ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Budynek MP10 jest obiektem parterowym. Wejście do budynku MP10 znajduje się:

Główne wejście -  przeznaczone dla dzieci, rodziców, interesantów i personelu znajduje się bezpośrednio od strony ulicy Niemcewicza (wejście północne), wejście poprzez furtkę metalową, z tej samej strony znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych

wejście tylne, bramą wjazdową - od strony przedłużenia ulicy Karpińskiego, należy przejść przez parking należący do instytucji - (wejście południowe), tylko dla personelu kuchni).

Na parkingu należącym do obiektu od ul. Karpińskiego znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, pozostałe tylko dla pracowników, rodziców i interesantów.

Ogród przedszkolny dostosowany jest do dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe jak i wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość, która umożliwia przemieszczanie się wózków inwalidzkich.

 

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 • Do placówki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren przedszkola z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub z psem przewodnikiem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.
 • Na parkingu znajdującym się na placu gospodarczym od strony kuchni są miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Ciągi komunikacyjne są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla niewidomych lub słabowidzących
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego
 • Przedszkole nie posiada pętli indukcyjnych i aplikacji moblinych

 

10. Informacje dodatkowe

Kontakt

 • telefoniczny pod numerem 81 458 64 10 dyrektor przedszkola lub numerem 81 458 6411 sekretariat/referent
 • mailowy: e-mail: mp10@um.pulawy.pl lub referentmp10@um.pulawy.pl,
 • listowny na adres: Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Karpińskiego 8, 24-100 Puławy, poprzez ePUAP 

Uwaga! Ze względu na pandemię wejście dla interesantów placówki jest zamknięte do odwołania. Kontakt przewidziano poprzez pracownika dyżurnego. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami przedszkola należy umówić się na spotkanie telefonicznie. 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli osoby zainteresowane osobistym załatwieniem sprawy mogą zaznaczyć swoją obecność za pomocą dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym i wejść za zgodą pracownika.

Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Rodzice komunikują się z nauczycielami i specjalistami poprzez wspólnie ustalone komunikatory. Korespondencje oraz wszelkie zapytania i dokumenty należy wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym.

Powrót na początek strony