Zapisy na dyżur wakacyjny

 

Szanowni Rodzice

W tym roku dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu wypada w miesiącu sierpniu. Zainteresowanych Rodziców prosimy o pobranie i dostarczenie wypełnionego druku zgłoszenia do wybranej placówki w terminie od 08.05 – 31.05.23r.

 Poniżej przekazujemy dokumenty dotyczące organizacji dyżuru.

Zachęcamy do zapoznania się z „Zasadami organizacji dyżurów” z uwagi na wprowadzone w tym roku zmiany.

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURÓW WAKACYJNYCH 

W OKRESIE LIPIEC-SIERPIEŃ 2023 DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO PUŁAWY

Zasady ogólne

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 2. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Puławy zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek.
 3. Ze względu na organizację pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.
 4. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny pracują/pracuje i w tym czasie nie korzystają/nie korzysta z urlopu wypoczynkowego.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na dyżur wakacyjny może zostać przyjęte dziecko którego oboje rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny, nie spełniają/nie spełnia warunku, o którym mowa w punkcie 4. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
 6. Zgodnie z art. 31 Konwencji Praw Dziecka, rodzice/opiekunowie prawni powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Przyjęcia na dyżur

 1. Rodzice/opiekunowie prawni składają wypełnioną i kompletną kartę zgłoszenie na dyżur w przedszkolu/szkole, do którego/której dziecko ma uczęszczać. Rodzice zainteresowani korzystaniem przez dziecko z dyżuru przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają i składają dwie karty zgłoszenia do dwóch wybranych placówek.
 2. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny dostępna jest w sekretariacie przedszkola/szkoły, na stronach internetowych placówek oraz poniżej.
 3. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w terminie od 8 do 31 maja 2023 r. (decyduje data wpływu karty do placówki). Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
 4. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 5 czerwca 2023 r.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/ opiekun prawny potwierdza pisemnie uczęszczanie dziecka na dyżur wakacyjny w terminie 5 dni od podania informacji o zakwalifikowaniu dziecka, tj. do 13 czerwca 2023 r.
 6. W przypadku rezygnacji z dyżuru w wybranej placówce należy ten fakt zgłosić niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/ opiekun prawny ponoszą/ponosi koszty związane z pobytem i wyżywieniem dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz zobowiązani są do terminowego ich uiszczenia, zgodnie z wysokościami i terminami obowiązującymi w przedszkolu dyżurnym, do którego dziecko zostało zgłoszone.
Powrót na początek strony