Trochę historii

Nasze Przedszkole przed 40 laty nazywane Państwowym, rozpoczęło swoją działalność 01.02.1969 r., w budynku który został oddany do użytku 01.01.1969 r.

Nabór dzieci w tym czasie był bardzo duży, głównie z pobliskiego, powstającego równolegle osiedla Wróblewskiego. W 4 oddziałach ilość dzieci wahała się od 35 do 39 w grupie.
Pierwsze lata działalności były trudnym okresem dla ówczesnej kierowniczki śp. Wacławy Skomry
i personelu. Wszystko zaczęło się bardzo żywiołowo ze strony organizujących placówkę, widać było uparte dążenie ludzi, przekonanych o potrzebie istnienia tego rodzaju instytucji, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze szanse edukacyjne. Pierwsze grono pedagogiczne stanowili: Zofia Raczyńska – nauczycielka, która ciepłym uśmiechem obdarowywała swoich wychowanków przez 32 lata w tej placówce, Irena Kalata (kierowała inną placówką przedszkolną w innym mieście), Helena Krzesicka, Anna Paśnicka, Maria Wójtowicz i inne. Pierwszy personel administracyjno-obsługowy to m.in.: Albertyna Nowicka, Maria Choina, Maria Firlej, Sabina Wulczyńska oraz śp.Teresa Pokorska, śp. Helena Piskorska.

Urządzanie i wyposażanie przedszkola odbywało się stopniowo i z wielkim trudem. Samo zagospodarowanie ogrodu trwało kilka lat. Dużym wyzwaniem dla wszystkich było wzbogacenie bazy dydaktycznej w różnorodne pomoce. Dzięki wysiłkom personelu i nowo powstałego Komitetu Rodzicielskiego przybywało coraz więcej zabawek, kącików do zabaw, organizowano bibliotekę przedszkola, zakupując książki dla dzieci i literaturę pedagogiczną. Plac zabaw zaczął pięknięć w wyniku prac społecznych rodziców, personelu jak również uczniów ZSZ przy Z.A. „Puławy”. Przedszkole nabierało właściwego wyglądu i po kilku latach osiągnęło na ogół wysoki standard. Był to bowiem budynek typowy dla celów wychowania przedszkolnego. Stanowił też element infrastruktury pobliskiego osiedla. Po 3 latach funkcjonowania podłączone zostało centralne ogrzewanie z węzła ciepłowniczego i zlikwidowano uciążliwą kotłownię. W drugiej połowie lat 70 podłączono do przedszkola instalację gazową i problem przygotowywania posiłków dla dzieci na kuchniach węglowych, przestał istnieć.

W latach 70-tych najważniejszym była konieczność uznania wychowania przedszkolnego, jako pierwszego szczebla w systemie oświaty. Są to lata gdzie nadal utrzymuje się duża liczebność grup (od 150 w 1969 r. do 133 w 1980 r.), niewystarczająca baza materialna w środki i pomoce dydaktyczne, a także niskie kwalifikacje zawodowe nauczycieli, co można było zauważyć w Przedszkolu Nr 10. Z wniosków ówczesnego dyrektora Wacławy Skomry przewija się częste stwierdzenie na temat braku sali gimnastycznej w placówce i ciągłe dążenie do jej utworzenia.
Niestety do dnia dzisiejszego ten cel nie został osiągnięty, co jest dużym obciążeniem w pracy
z dziećmi, w zakresie wychowania zdrowotnego.

Drugim Dyrektorem przedszkola była w latach 1988-1991r. Pani Halina Nawrotek, która kontynuowała kierunek pracy przyjęty przez swoją poprzedniczkę. Rok 1990 to moment przejęcia placówek przedszkolnych przez gminę miasto Puławy i związane z tym różnego typu problemy. Przez wiele lat istniał paradoks braku miejsc dla dzieci w placówkach przedszkolnych w stosunku do potrzeb, zaś sytuacja roku 1990 radykalnie zmieniła ten stan rzeczy. Znacznie zmniejszyła się liczebność dzieci, co spowodowane było dużym, niżem demograficznym. W wyniku powyższego decyzją samorządu zlikwidowano niektóre placówki w naszym mieście. Poprzez takie działania zmianie uległa struktura, już wtedy Miejskiego Przedszkola Nr 10, bowiem zyskało ono filię umieszczoną w budynku żłobka przy ulicy Leśnej. Zmianie uległa nie tylko liczebność oddziałów, ale też liczba kadry pedagogicznej i personelu obsługowego. Przez 2 lata istniało 6 oddziałów przedszkolnych, o łącznej ilości 120 dzieci (w samej filii 55). W latach 1991-96 placówką kierowała Pani Maria Sołtys. Był to trudny okres zarówno dla naszej jaki innych placówek w mieście (inny sposób finansowania przedszkoli, reorganizacje i ciągłe obawy przed likwidacją placówki z różnych powodów).
W 1996 roku w drodze konkursu dyrektorem zostaje Pani Małgorzata Górska-Lenartowicz.
Rok później dyrektor jest inicjatorem nadania placówce imienia (pierwszej w mieście). Do sfinalizowania tej uroczystości doszło w dniu 27.02.1997r.

Od tego czasu trwa interesująca i ciekawa praca wokół patrona Marii Kownackiej. Nawiązano ścisłą współpracę z Izbą Pamięci Marii Kownackiej w Warszawie, skąd uzyskano wiele cennych informacji na temat życia i twórczości poetki.
W każdej sali zostały urządzone kąciki patronki oraz wzbogacono księgozbiór utworów pisarki. Od tego czasu realizujemy w ciekawy sposób zagadnienia związane z naszą przeszłością, kulturą i tradycją, upowszechnianiem kultury ludowej w przedszkolu.

Rokrocznie świętujemy urodziny przedszkola wspólnie z rodzicami, aby upamiętnić tę datę.
W oparciu o tematykę utworów Marii Kownackiej podejmujemy różnorodne przedsięwzięcia na terenie placówki. Są to konkursy dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych z miasta, powiatu jak również ogólnopolskie o charakterze literackim, plastycznym fotograficznym. Bardzo ściśle współpracujemy z przedszkolami i szkołami noszącymi imię Marii Kownackiej. Wycieczki krajoznawcze dla przedszkolaków planujemy i organizujemy wiążąc tematycznie z twórczością patronki (Izba Pamięci Marii Kownackiej, Kazimierz Dolny, Janowiec, Muzeum Wsi Lubelskiej itp.) Organizujemy różne spotkania z ludźmi związanymi ze sztuką ludową.

Odbywają się takie uroczystości takie jak: dożynki, andrzejkowe wróżby, jasełka, bale karnawałowe, uroczystości związane z 11 listopada i 3 maja. Bardzo szczegółowo przybliżamy dzieciom historię, tradycje naszego miasta organizując konkursy i quizy związane z Puławami.

W ramach obchodów 100-lecia nadania praw miejskich miastu odbył się konkurs dla dzieci 6 letnich pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy, w którym wzięło udział wielu przedszkolaków, wykazując się doskonałą wiedzą na temat naszej małej ojczyzny. Z tej samej okazji przedszkole brało bardzo czynny udział występując na scenie Domu Chemika z pięknym polonezem oraz w organizowanej Izabeliadzie w Parku Czartoryskich.

Na podkreślenie zasługuje fakt iż nasze przedszkole za najważniejsze uważa współpracę z domem rodzinnym swoich wychowanków, bowiem rodzice mają świadomość wychowawczo dydaktycznej roli przedszkola. Dostrzegamy w rodzicach nie tylko petentów, ale też przyjaciół i współpartnerów w wychowywaniu dzieci.
Efektami dobrej współpracy z rodzicami jest: pozyskanie informacji o dzieciach, bliższe poznanie rodziców, zdobycie wzajemnego zaufania, duże zainteresowanie rodziców problemami przedszkola, pomoc rodziców na rzecz przedszkola, pomoc w organizowaniu uroczystości, udział we wspólnych imprezach (dowodem tego są coroczne bale karnawałowe dla dzieci i rodziców, spotkania wigilijne przygotowywane przez rodziców i nauczycieli, integracyjne zabawy z okazji dnia matki dnia dziecka). Rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych mogąc zaobserwować udział swojego dziecka na zajęciach.

W roku szkolnym 2001 /2002 w przedszkolu wprowadzono innowację pedagogiczną polegająca na utworzeniu oddziału integracyjnego dla dzieci, do funkcjonowania którego program autorski opracowała Dyrektor przedszkola. Inicjując to przedsięwzięcie Pani Dyrektor miała na uwadze potrzeby środowiska lokalnego, rodziców przez co umożliwiła edukację dzieciom niepełnosprawnym w grupie rówieśniczej z dziećmi zdrowymi. Do pracy w oddziale integracyjnym zatrudniono specjalistyczną kadrę (pedagog specjalny, surdologopeda, rehabilitant) dzięki czemu możliwe jest prowadzenie pracy korekcyjno-kompensacyjnej, stosowanie specjalnych metod dydaktycznych, a tym samym umożliwienie wyrównywania deficytów rozwojowych wynikających z niepełnosprawności.

W ramach promocji uzdolnień dzieci, funkcjonują w przedszkolu bezpłatne koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli przedszkola (plastyczne Plastelinek, teatralne baj, taneczne „świerszczyki”). Dzięki temu zdobywamy czołowe miejsca w różnych przeglądach, konkursach, występach. Naszymi osiągnięciami mogliśmy się podzielić z naszymi gośćmi z Unii Europejskiej, mogliśmy też zasięgnąć wiedzy na temat systemów edukacji w innych krajach.
Nasze Przedszkole jest również miejscem zdobywania wiedzy i doświadczeń przez studentów uczelni kształcących przyszłych nauczycieli.

W ciągu ostatnich lat Przedszkole Nr 10 zmieniło swój wygląd. Doprowadzono do modernizacji dachu, przebudowy tarasu, modernizacji kuchni wymieniono okna w salach dydaktycznych.
Wnętrze przedszkola stało się kolorowe i atrakcyjne, wyposażane są w zabawki oraz coraz nowsze i ciekawsze pomoce dydaktyczne. Nowego wyrazu nabiera również ogród przedszkolny, gdzie przybyło zieleni oraz sprzętu terenowego.

Dzisiaj Przedszkole ma swoje logo i hymn. W ramach obchodów 10-lecia nadania imienia przedszkole otrzymało sztandar, który stał się dla dzieci najmłodszych symbolem przynależności narodowej.
Jest to również dowód bardzo dobrej współpracy z rodzicami i zdobycie ich szacunku. Sztandar przedszkola uczestniczy we wszystkich uroczystościach lokalnych, jak i na terenie przedszkola, a poczet sztandarowy reprezentowany jest przez rodziców i nauczycieli przedszkola.
Od dwóch lat realizujemy swoją wizję związaną z pedagogiką Marii Montessori. Tajniki pracy z materiałem montessoriańskim zdobywaliśmy podczas studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i seminariów w Łodzi, Krakowie i Lublinie. Posiadamy część materiału rozwojowego Montessori, dużo jeszcze brakuję wiele wykonujemy we własnym zakresie.

Większość z tych, które posiadamy zakupiona została z funduszy Rady Rodziców bądź pojedynczych darczyńców. Rozpoczął się dla nas czas wielkich zmian Pedagogika Montessori stała się inspiracją do wprowadzenia innowacji w salach zajęć dając możliwość łączenia polskich tradycji edukacyjnych z osiągnięciami europejskich edukatorów. W trakcie opracowywania jest program własny, który będzie podstawą wprowadzenia innowacji pedagogicznej.
Bardzo cieszy nas zrozumienie rodziców, którzy akceptują wizję naszego przedszkola.
Na co dzień priorytetem jest nadal kształtowanie, przywiązania do polskich tradycji narodowych, lokalnych, poprzez uroczystości, wystawy, pikniki.

Co roku jesteśmy nadal organizatorami różnych imprez dla dzieci nie tylko z przedszkoli miejskich, ale i szkół podstawowych w różnych formach. Wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży organizujemy cykliczny przegląd literacki pt: „Papież o dzieciach, dzieci o Papieżu”.
Szczególny charakter maja też konkursy organizowane w ramach Urodzin przedszkola np. gdzie integrujemy placówki noszące imię Marii Kownackiej np. „Serce i uśmiech”, „Ulubieni bohaterowie Marii Kownackiej”, Rodzinne konkursy literackie i konkursy plastyczne.

Przygotowujemy z dziećmi spektakle słowno muzyczne dla innych dzieci z miasta i okolic wystawiając w Domu Chemika

Powrót na początek strony