Zajęcia specjalistyczne

Tego typu zajęcia stanowią formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i jako takie trwają 45 minut. Potrzeba ich prowadzenia może wynikać z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, ale organizowane są również dla dzieci zdrowych, jeżeli istnieją ku temu przesłanki.

Wśród zajęć specjalistycznych realizowanych w przedszkolu rozporządzenie wymienia:

– zajęcia logopedyczne,

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne;

– inne terapeutyczne;

– zindywidualizowaną ścieżkę rocznego przygotowana przedszkolnego;

W naszej placówce w chwili obecnej prowadzone są następujące rodzaje zajęć specjalistycznych:

Zajęcia logopedyczne

Prowadzi je logopeda Pani mgr Magdalena Nowosadzka. Adresowane są do dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Zgodnie z obowiązujący rozporządzeniem liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4, ale z uwagi na wiek dzieci w  naszym przedszkolu odbywają się najczęściej w grupach 2 – osobowych, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością prowadzone są indywidualnie. Przedszkole posiada odpowiednio wyposażony gabinet do pracy logopedycznej jak również programy multimedialne uatrakcyjniające pracę logopedyczną. Terapia polega zarówno na zwiększaniu kompetencji językowych (rozszerzanie zasobu słownictwa, umiejętności budowania swobodnych wypowiedzi, budowania zdań, odpowiadania na pytania), jak również na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego i oddechowego oraz korygowaniu wad wymowy.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem organizuje się je dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na etapie przedszkola są to bardziej zajęcia niwelujące ryzyko dysleksji, dysgrafii i innych zaburzeń rozwojowych. Ich specyfika polega na usprawnianiu poszczególnych sfer rozwojowych: sprawności manualnej, grafomotorycznej, percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo  – ruchowej, myślenia logicznego, etc. Wspomagająco prowadzone są również ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, usprawniające aparat mowy, rozszerzające zakres słownictwa oraz wiadomości o środowisku społeczno – przyrodniczym. Zajęcia te odbywają się w doskonale wyposażonym gabinecie zajęć specjalistycznych. W celu uatrakcyjnienia terapii stosuje się multimedialne programy na tablicy interaktywnej, zabawy usprawniające motorykę, koordynację, spostrzegawczość i myślenie logiczne na „interaktywnej ścianie” i „interaktywnej podłodze”. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 5, ale podobnie jak w przypadku  zajęć logopedycznych – dla dzieci niepełnosprawnych prowadzone są one indywidualnie, zaś w przypadku dzieci zdrowych – w grupkach 2 – 3 osobowych. Realizują je specjaliści z uprawnieniami do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej: Pani mgr Iwona Skowronek, Pani mgr Katarzyna Poświatowska.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym (najczęściej zalecane są uczniom z autyzmem). Prowadzi je mgr psychologii – Pani Ilona Jałocha. Polegają one na wywoływaniu interakcji, współpracy, komunikacji pomiędzy  uczestnikami zajęć, tak, by wzorce te mogły być przeniesione na forum grupy rówieśniczej i kontynuowane.  Ich celem jest jest nabycie umiejętności pełnego uczestnictwa w grupie rówieśniczej oraz umiejętności wspólnej zabawy, nauki i pracy. Uczestnicy uczą się również rozpoznawać i kontrolować emocje. Terapia przyjmuje formy gier zespołowych, dialogów, odgrywania scenek, etc. Zajęcia odbywają się w sali rehabilitacji ruchowej z uwagi na przydatność zgromadzonych tam pomocy do gier i zabaw ruchowych.

W skład zajęć określonych w rozporządzeniu jako „inne terapeutyczne” w naszym przedszkolu wchodzą:

Integracja sensoryczna.

Integracja sensoryczna to proces polegający na odbiorze, przetwarzaniu, łączeniu i wykorzystywaniu informacji płynących ze zmysłów. Szczególną rolę odgrywają w nim tzw. systemy bazowe: zmysł dotyku, równowagi i czucia głębokiego. Zdarza się, że dziecko niewłaściwie odbiera bodźce sensoryczne (nadmiernie mocno lub zbyt słabo), co powoduje zaburzenia ich przetwarzania i wywołuje nieprawidłową reakcję (np.  nadwrażliwość na bodźce dotykowe lub hałas powoduje, że dziecko odbiera je jako zagrażające i niemiłe, koncentruje się na nich i reaguje nadmierną obronnością. Zaburzenia zmysłu równowagi  mogą powodować opóźnienie nabywania umiejętności chodzenia, jazdy na rowerze, umiejętności przyjmowania właściwej postawy podczas pisania. Podwrażliwość czucia głębokiego może skutkować obniżoną świadomością ciała, niewłaściwym napięciem mięśniowym, zaburzeniami posturalnymi).

Dziecko w wieku przedszkolnym nabywa umiejętności głównie dzięki zmysłom, dlatego ważne jest normalizowanie procesu odbioru i przetwarzana wrażeń płynących ze świata. Do terapii SI posiadamy niewielki, ale doskonale wyposażony gabinet. Zajęcia z tego zakresu w naszym przedszkolu prowadzi pedagog – terapeuta.

Terapia ręki

Dzieci na ogół bardzo chętnie korzystają z różnych, dostępnych im form zajęć plastycznych  manualnych, podświadomie doskonaląc motorykę małą oraz sprawność grafomotoryczną potrzebne im w przyszłości do wykonywania czynności precyzyjnych oraz nauki do pisania. Zdarza się jednak (szczególnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych), że nieprawidłowy rozwój motoryczny wpływa negatywnie również na rozwój ręki – wówczas niezbędne są zajęcia terapeutyczne.  Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała, ponieważ ręka spełnia swoje funkcje tylko wówczas, gdy wszystkie jej elementy składowe (czyli kości, stawy i mięśnie) działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca. Terapeuta prowadzi ćwiczenia począwszy od ruchów rozmachowych obręczy barkowej, poprzez stawy łokciowe, nadgarstek, palce. Profesjonalną terapią w zakresie doskonalenia funkcji manualnych i grafomotorycznych poprzez rehabilitację ruchową prowadzi fizjoterapeuta – Pani mgr  Magdalena Pajurek. Zajęcia te (jeżeli wynikają z niepełnosprawności)  często wchodzą w zakres zajęć zajęć rewalidacyjnych.

Rehabilitacja ruchowa

Są to zajęcia ukierunkowane konkretnie na poprawę funkcjonowania fizycznego dzieci z niepełnosprawnością ruchową (rozciąganie przykurczów w kończynach, wzmacnianie mięśni posturalnych, pionizację postawy, naukę chodzenia, wykorzystywanie kul, chodzików, etc.). Poprzez intensywne ćwiczenia fizyczne terapeuta stara się doprowadzić do jak najlepszego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych i poprawy ich komfortu psychofizycznego. Zajęcia te, choć wymienione u nas jako „inne terapeutyczne” na ogół wchodzą w zakres zajęć rewalidacyjnych, jako że wynikają bezpośrednio z rodzaju niepełnosprawności i dążą do niwelowania jej skutków. Prowadzi je fizjoterapeuta – Pani mgr Magdalena Pajurek.

Dogoterapia

Jest to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia może zawierać elementy ćwiczeń ruchowych, sensorycznych, edukacyjnych – zależnie od potrzeb i inwencji terapeuty. W naszym przedszkolu  przedszkolu zajęcia te prowadzi Pani Agnieszka Gerung – Białas wraz ze swoim cudowny psem Cynką. Uczestniczą w nich wszystkie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jako w terapii wspomagającej, a od czasu do czasu Cynka ze swą panią odwiedza również grupy przedszkolne niosąc radość wszystkim dzieciom.

Hipoterapia

Jest to również wspomagająca metoda rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem terapeuty – zwierzęcia (w tym przypadku konia). Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest w różnym wieku zarówno u dzieci jak u młodzieży czy dorosłych. Tą formą zajęć również objęte są wszystkie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niezależnie od zaleceń zawartych w dokumencie. Hipoterapia odbywa się raz w tygodniu w zaprzyjaźnionym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kęble, gdzie wykwalifikowani terapeuci prowadzą 30 – minutowe zajęcia w siodle z każdym z dzieci. 

Logopeda

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu odbywają się dwa dni w tygodniu. Część z nich zarezerwowana jest dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w ramach rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pozostałe godziny to czas poświęcony dla dzieci z zaburzeniami mowy i opóźnionym rozwojem mowy.
Zajęcia mają charakter indywidualny i odbywają się w specjalnie przygotowanym do tego celu, bardzo dobrze wyposażonym gabinecie logopedycznym.

Twoje dziecko nie mówi? Możesz mu pomóc

Porady logopedy:

  • Wyłącz mu telewizor! Mózg małego dziecka nie jest przygotowany na taką dawkę informacji, dźwięków, obrazów, które otrzymuje za pośrednictwem telewizora. Nie przetwarza tych danych. Na tym etapie rozwoju w telewizji nie ma dla dziecka tego, czego nie można mu pokazać na żywo, czy w książeczkach. Zbyt częste oglądanie telewizji odbiera możliwość kształtowania i rozwijania wyobraźni.
  • Mów do dziecka jak najwięcej i jak najczęściej. Opowiadaj, co się dzieje dookoła. Zabierz je do parku, by posłuchało szelestu liści, przed dom, by posłuchało, jaki dźwięk wydaje rynna, gdy się w nią stuka, a jaki szyba gdy obija się o nią deszcz i mów, że pada deszcz, że mama stuka w rynnę, ze pies szczeka, że jedzie auto albo pieje kogut. Poza tym mów normalnie, nie zdrabniaj przesadnie, nie sepleń. Wykorzystuj każdą sytuację, by zalać je mową. Gdy bawi się zabawkami używaj wyrazów dźwiękonaśladowczych, gdy bierze kąpiel nazywaj części ciała, które myjesz- stwarzaj sytuacje, które sprzyjają mówieniu.
  • Nie krzycz i nie poprawiaj przesadnie swojego dziecka, kiedy słyszysz, że źle wypowiada jakiś wyraz. Pokaż mu, że rozumiesz, co do ciebie mówi, a przy okazji odpowiedz mu wypowiadając to słowo poprawnie. Samo się nauczy, słuchając poprawnej formy. Nie lekceważ go, gdy zaczyna do ciebie mówić, nie pospieszaj, daj mu czas na wyrażenie tego, co chce powiedzieć.
  • Czytaj i śpiewaj swojemu dziecku. Śpiewaj piosenki, w których można tańczyć lub naśladować zwierzątka (np. Cztery słonie, kaczuszki). Czytania nie zaczynaj od baśni braci Grimm, a od krótkich książeczek nawet obrazkowych. Opowiadaj, co widzisz, pokazuj palcem, naśladuj występujące tam zwierzęta, wskazuj przedmioty, osoby, a pewnego dnia usłyszysz, że stara baba na obrazku to Jaga baba, a konik to nic innego jak patataj.
  • Ze starszym dzieckiem stwarzaj sytuacje przygotowujące do rozmowy. Inicjuj dialog za pomocą prostych pytań. Słyszysz? Pada deszcz, Słyszysz, jak piesek szczeka?, Chcesz zupkę? Daj mu szansę na odpowiedź i pochwal dając do zrozumienia, że wiesz, co powiedział. Zachęcaj do wspólnych aktywności- chodź poczytamy książeczkę (weź dziecko za rączkę i idź po ulubioną bajkę), chodź posprzątamy klocki. Niech ono ma świadomość, ze mówisz właśnie do niego.
  • Wspomagaj jego narządy artykulacyjne (dmuchajcie piórka, bańki, listki, posmaruj mu usta czymś co lubi, niech zlizuje ćwicząc język, niech oblizuje talerzyk, starsze dziecko może odklejać przyklejone do podniebienia flipsy lub opłatek).

Spróbuj, postaraj się i nie odpuszczaj, a z pewnością zobaczysz efekty. Jeśli niepokoi Cię mowa Twojego dziecka, idź z nim do logopedy. To on najlepiej oceni, czy potrzebna jest mu pomoc.

Powrót na początek strony