Oddziały integracyjne

Nasze przedszkole dba o rozwój każdego dziecka, by niezależnie od swoich możliwości psychofizycznych mogło się w jak najpełniejszy sposób rozwijać. Baza dydaktyczna bazująca na pomocach systemu edukacji Montessori jest tak skomponowana, że każde dziecko znajduje materiał rozwojowy adekwatny do swojego wieku, możliwości i zainteresowań.

Grupy zróżnicowane wiekowo sprzyjają postawom opiekuńczym, uczeniu się od starszych kolegów, a także postrzeganiu różnic w wiadomościach i umiejętnościach jako naturalnego stanu rzeczy. Proces edukacji nie podąża za „sztywnym” programem, jak to bywa w tradycyjnych grupach jednolitych wiekowo, dzieci nie konkurują ze sobą w osiąganiu kolejnych umiejętności. Naturalne jest dla nich, że każde ma inne zainteresowania oraz możliwości. Taki „rodzinny” model nauczania i wychowania, gdzie starsi są wzorem dla młodszych sprawia, że w placówce Montessoriańskiej dobrze czują się dzieci zarówno wyjątkowo zdolne, które rozwijają swoje pasje i zainteresowania, jak też dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym osiąganie poszczególnych umiejętności sprawia trudność. Warto tu nadmienić, że metoda Marii Montessori powstała początkowo właśnie z myślą o dzieciach niepełnosprawnych: bazuje na konkretach, izolowaniu trudności, rozwijaniu zmysłów. Nierzadko jednak zdarzają się już na poziomie przedszkola uczniowie, którzy dzięki temu systemowi nauki dodają 4 – cyfrowe liczby, mnożą, potęgują w wieku 5 – 6 lat, doskonale czytają i mają rozległą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej. Ta metoda pozwala każdemu dziecku osiągnąć pełnię własnych możliwości.

Uczniowie niepełnosprawni (posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) uczęszczają wspólnie ze zdrowymi rówieśnikami do oddziałów integracyjnych. Zasadą jest, że grupa taka jest mniej liczna od tradycyjnej (liczy do 20 osób), dzieci niepełnosprawnych może być w niej do 5. Podczas zajęć grupowych dodatkowo zatrudniona osoba z kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej czuwa nad przebiegiem procesu dydaktycznego, szczególnie dzieci niepełnosprawnych, dostosowując trudność zadań, metody i wymagania do ich możliwości, a także udzielając im pomocy, gdy tego potrzebują.

Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powoływany jest zespół, który organizuje proces nauki i czuwa nad realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu. W skład zespołów wchodzą nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem. Opracowują oni dla każdego ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (tzw. IPET), oraz co najmniej dwa razy w roku dokonują Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia (WOFU – będącej podstawą do tworzenia i modyfikacji IPET).

Do realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkole zatrudnia specjalistów:

– pedagoga specjalnego,

– oligofrenopedagoga,

– terapeutę integracji sensorycznej,

– logopedę,

– psychologa,

– rehabilitanta,

– dogoterapeutę,

– hipoterapeutę.

 

Specjaliści Ci realizują zadania wynikające z orzeczeń oraz IPET-ów, prowadząc zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne oraz terapeutyczne, m.in.:

– logopedyczne;

– korekcyjno – kompensacyjne;

– rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne;

– rehabilitację ruchową;

– integrację sensoryczną;

– terapię ręki;

 

a także dodatkowo dla wszystkich dzieci objętych kształceniem specjalnym jako terapie wspomagające:

dogoterapię;

– hipoterapię (ta realizowana jest w SOSW Kębło, uczniowie wraz z opiekunami dowożeni są na miejsce zajęć busem 1 x w tygodniu).

 

WSZYSTKIE WW ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE DLA UCZNIÓW.

Do dyspozycji specjalistów mamy 4 gabinety pracy indywidualnej wyposażone w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny oraz do SI, tablicę interaktywną, interaktywną ścianę, interaktywną podłogę oraz multimedialne programy logopedyczne, które skutecznie angażują uwagę dzieci i sprawiają, że zajęcia terapeutyczne stanowią dla nich atrakcję.

Szeroka gama zajęć specjalistycznych, opieka pedagoga specjalnego podczas zajęć grupowych, posiłków, spacerów i zabaw, bogata baza dydaktyczna, a także specyfika samej metody Montessori sprawia, że nasze przedszkole jest placówką wyjątkowo przyjazną dzieciom niepełnosprawnym.

Powrót na początek strony